El anuncio Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras
Vendido
Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras
Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras imagen 2
Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras imagen 3
Big Bags 24 Big Bags ventilados para verduras imagen 4
1/4
Tipo:  embalaje de polietileno
Ubicación:  Polonia
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Agronetto ID:  ZG37646
Información:
Inglés
Polaco
Traducir al español
The advertisement applies to new and used Big Bags
Gross price for at least 50 used ventilated onion and clean potato bags
90x90x180-235
The foil insert in the bag is sewn along the length of the structure
and not attached at points
which keeps the foil tight and consistent with the bag during pickling
87/87/140 cm funnel foil
87/87/106cm funnel foil
The advertisement applies to new and used Big Bags
Gross price for at least 50 used ventilated onion and clean potato bags
90x90x180-235
The foil insert in the bag is sewn along the length of the structure
and not attached at points
which keeps the foil tight and consistent with the bag during pickling
87/87/140 cm funnel foil
87/87/106cm funnel foil
90/90/115cm funnel foil
93/93/145 foil insert, flat bottom
91/91/175 foil insert with funnel
88/88/171 funnel foil
92/92/175 foil 1 ear
62.5/62.5/175 foil 1 ear
112/97/135 funnel foil
92/92/215 foil 1 ear
76/111/185 funnel foil
92x92x245 cm SWL 1500 KG 1 ear
***
2 handles
4 handles
and even 6 transport handles
so-called ears. Each transport eye is additionally reinforced. The length of sewing the ears into the material depends on the weight and SWL of the bag
i.e. maximum weight
with which the bag can be loaded. The transport ears are comfortable and durable
SWL: 1t
1.5t
1000 kg
1500 kg
600 kg
Weight: 120 g/m2
130 g/m2
140 g/m2
150 g/m2
160 g/m2
170 g/m2
180 g/m2
190 g/m2
200 g/m2
***
For your work
comfort and safety
We have used bags sorted into three quality classes. We have bags of peeled onions
after rinsed potatoes
after peanuts
after powdered milk
which are like new
and many others
Prices vary
as well as demand
but we always choose the bags this way
to make them work as best as possible at the LOWEST PRICE!
Sometimes the cheapest is the most expensive
if the tool does not fulfill its function
will waste time and energy. We combine all aspects into one whole when selecting a bag. Functionality
comfort and price are the basis!
Sizes: from 100 to 230 high
Top: Funnel
Bottom: Funnel
4 transport handles
SWL 500 to 1500 kg
***
Big Bags are most often used in:
Agriculture – grain
feed
vegetables
grain
silage
Processing - granulates
regranulates
pet
Stonemasonry – waste
granular materials
granite cube
Food industry – powdered milk
cocoa
Peanuts
Construction workers – rubble
scrap
waste
aggregate
sand
construction chemicals
Raw materials – scrap
waste
And not only. Our bags in smaller sizes are also perfect for households when cleaning gardens
for storing fuels such as eco-peas
coal
wood
pellets
briquettes
and even when moving
The bags are made of polypropylene foil. They are durable
solid and simple in construction
making
that their durability can often be measured in years. Due to the ease of removing dirt and the specific nature of PP foil, they are perfect for repeated use
***
WHOLESALE PRICE
Pack of 5 pieces depending on the bag size. Pallet of pieces
DETAIL too
***
Shop | BigBag24 OPENING HOURS: Mon-Fri. 9:00-16:00
NIP: 9442084085
Global Import Tomasz Styrylski
street Kasztanowa 13
32-050 Kopanka Poland
***
Our specialty is BIG-BAGS!
***
We are an importer of flexible Big Bag containers. Our offer includes new bags manufactured to special order
new purchased and used. We can create bags for your needs or choose the right solution from the available range
***
We offer NEW and USED bags
***
Mostrar más
Traducir al español
Ogłosznie dotyczy nowych i używanych worków Big Bag
Cena brutto za min 50 używanych worków wentylowanych po cebuli i czystym ziemniaku
90x90x180-235
Wkład foliowy w worku jest wszyty po długości konstrukcji
a nie wczepiony punktowo
co utrzymuje folię szczelną i spójną z workiem podczas kiszenia
87/87/140 cm folia lej lej
87/87/106cm folia lej lej
90/90/115cm folia lej lej
93/93/145 wklad folia plaskie dno
91/91/175 wklad folia lej lej
88/88/171 folia lej lej
92/92/175 folia 1 ucho
62,5/62,5/175 folia 1 ucho
112/97/135 folia lej lej
92/92/215 folia 1 ucho
76/111/185 folia lej lej
92x92x245 cm SWL 1500 KG 1 ucho
***
2 uchwyty
4 uchwyty
a nawet 6 uchwytów transportowych
tak zwanych uszu. Każde ucho transportowe jest dodatkowo wzmocnione. Długość wszycia uszu w materiał zależy od gramatury i SWL worka
czyli maksymalnej wagi
którą można załadować worek. Uszy transportowe są wygodne i wytrzymałe
SWL: 1t
1,5t
1000 kg
1500 kg
600 kg
Gramatury: 120 g/m2
130 g/m2
140 g/m2
150 g/m2
160 g/m2
170 g/m2
180 g/m2
190 g/m2
200 g/m2
***
Dla Twojej pracy
wygody i bezpieczeństwa
Posiadamy worki używane segregowane na trzy klasy jakościowe. Mamy worki po cebuli łuskanej
po ziemniakach płukanych
po orzeszkach
po mleku w proszku
które są jak nowe
i wiele innych
Ceny są różne
jak i zapotrzebowanie
ale zawsze dobieramy worki tak
by sprawdziły się jak najlepiej w NAJNIŻSZEJ CENIE!
Czasem najtaniej to najdrożej
jeżeli narzędzie nie spełni swojej funkcji
przysporzy straty czasu i energii. Łączymy wszystkie aspekty w jedną całość podczas doboru worka. Funkcjonalność
wygoda i cena to podstawa!
Rozmiary: od 100 do 230 wysokości
Góra: Lej
Dół: Lej
4 uchwyty transportowe
SWL 500 do 1500 kg
***
Worki Big Bag najczęściej znajduą zastosowanie w
Rolnictwie – zboże
pasze
warzywa
ziarno
kiszonki
Przetwórstwie - granulaty
regranulaty
pet
Kamieniarstwie – odpady
materiały sypkie
kostka granitowa
Branży spożywczej – mleko w proszku
kakao
orzeszki
Budowlance – gruz
złom
odpady
kruszywo
piasek
chemię budowlaną
Surowcach – złom
odpady
I nie tylko. Nasze worki w mniejszych rozmiarach doskonale sprawdzają się również w gospodarstwach domowych podczas porządków w ogrodach
do magazynowania opałów takich jak eko groszek
węgiel
drewno
pellet
brykiety
a nawet przy przeprowadzkach
Worki są wykonane z folii polipropylenowej. Są wytrzymałe
solidne i proste w konstrukcji
co sprawia
że ich wytrzymałość bardzo często można mierzyć w latach. Z uwagi na łatwość usuwania brudu i specyfikę folii PP doskonale nadają się do wielokrotnego użytku
***
CENA HURTOWA
Paczka od 5 sztuk w zależności od rozmiaru worka. Paleta od sztuk
DETAL również
***
Sklep | BigBag24 GODZINY OTWARCIA: pon.-pt. 9:00-16:00
NIP: 9442084085
Global Import Tomasz Styrylski
ul. Kasztanowa 13
32-050 Kopanka Poland
***
Nasza specjalność to BIG-BAGI!
***
Jesteśmy importerem kontenerów elastycznych typu Big Bag. W swojej ofercie mamy worki nowe produkowane na specjalne zamówienie
nowe skupowane oraz używane. Możemy stworzyć worki dla Twoich potrzeb lub dobrać Ci odpowiednie rozwiązanie z dostępnego asortymentu
***
W ofercie posiadamy worki NOWE i UŻYWANE
***
Embalajes de polietileno
Resultados de la búsqueda: 634 anuncios
Mostrar
Suscribirse